Zdru×enie informatikov samosprßv Slovenska

┌vodnß strßnka : AktualityKonferencia ZISS v Martine

V d´┐Żoch 14. - 15. M´┐Żja sa v Matine uskuto´┐Żn´┐Ż 21. konferencia ZISS.

Konferencia ZISS v Nov´┐Żch Z´┐Żmkoch

V d´┐Żoch 25. - 26. septembra 2014 sa v Nov´┐Żch Z´┐Żmkoch uskuto´┐Żnila jubilejn´┐Ż 20. konferencia Zdru´┐Żenia informatikov samospr´┐Żv Slovenska (ZISS).

Pozv´┐Żnka na konferenciu ZISS v Nov´┐Żch Z´┐Żmkoch (25. - 26. september 2014)

eSlovensko o. z. v spolupr´┐Żci s ´┐Żniou miest Slovenska a mestom Nov´┐Ż Z´┐Żmky si V´┐Żs dovo´┐Żuj´┐Ż pozva´┐Ż na 20. celoslovensk´┐Ż konferenciu Zdru´┐Żenia informatikov samospr´┐Żv Slovenska (ZISS), ktor´┐Ż sa uskuto´┐Żn´┐Ż v term´┐Żne 25. ´┐Ż 26. septembraa 2014 v Bratislave.

Konferencia ZISS v Bratislave

V d´┐Żoch 09. ´┐Ż 10. apr´┐Żla 2014 sa v Bratislave uskuto´┐Żnila 19. celoslovensk´┐Ż konferencia Zdru´┐Żenia informatikov samospr´┐Żv Slovenska (ZISS).

Pozv´┐Żnka na konferenciu ZISS v Bratislave (9. - 10. apr´┐Żl 2014)

eSlovensko o. z. v spolupr´┐Żci s ´┐Żniou miest Slovenska a Bratislavsk´┐Żm samospr´┐Żvnym krajom si V´┐Żs dovo´┐Żuj´┐Ż pozva´┐Ż na 19. celoslovensk´┐Ż konferenciu Zdru´┐Żenia informatikov samospr´┐Żv Slovenska (ZISS), ktor´┐Ż sa uskuto´┐Żn´┐Ż v term´┐Żne 09. ´┐Ż 10. apr´┐Żla 2014 v Bratislave.

Konferencia ZISS v Ko´┐Żiciach

Videoz´┐Żznam z konferencie ZISS v Ko´┐Żiciach, ktor´┐Ż sa uskuto´┐Żnila v d´┐Żoch 26. a 27. septembra 2013.

Pozv´┐Żnka na konferenciu ZISS v Ko´┐Żiciach

eSlovensko o. z. v spolupr´┐Żci s ´┐Żniou miest Slovenska a mestom Ko´┐Żice si V´┐Żs dovo´┐Żuj´┐Ż pozva´┐Ż na 18. celoslovensk´┐Ż konferenciu Zdru´┐Żenia informatikov samospr´┐Żv Slovenska (ZISS), ktor´┐Ż sa uskuto´┐Żn´┐Ż v term´┐Żne 26. ´┐Ż 27. septembra 2013 v Ko´┐Żiciach.

Pozv´┐Żnka na Medzin´┐Żrodn´┐Ż konferenciu ISSS/LORIS/V4DIS v Hradci Kr´┐Żlov´┐Ż (8. ´┐Ż 9. apr´┐Żl 2013)

Ob´┐Żianske zdru´┐Żenie eSlovensko v spolupr´┐Żci s ´┐Żniou miest Slovenska si V´┐Żs dovo´┐Żuj´┐Ż pozva´┐Ż na medzin´┐Żrodn´┐Ż konferenciu V4DIS, ktor´┐Ż sa uskuto´┐Żn´┐Ż 8. a´┐Ż 9. apr´┐Żla 2013 v Hradci Kr´┐Żlov´┐Ż v r´┐Żmci 16. ro´┐Żn´┐Żka s´┐Żbe´┐Żnej prest´┐Żnej konferencie ISSS/LORIS.

Konferencia ZISS v Trstenej

V d´┐Żoch 21. ´┐Ż 22. febru´┐Żra 2013 sa v Trstenej uskuto´┐Żnila 17. konferencia Zdru´┐Żenia informatikov samospr´┐Żv Slovenska (ZISS) za ´┐Ż´┐Żasti takmer 50-tich z´┐Żstupcov samospr´┐Żv. Konferenciu zorganizovalo ob´┐Żianske zdru´┐Żenie eSlovensko v spolupr´┐Żci s ´┐Żniou miest Slovenska a mestom Trsten´┐Ż.

Najlep´┐Ż´┐Ż informatik samospr´┐Żv Slovenska 2012

Trsten´┐Ż, 21. febru´┐Żr 2013 ´┐Ż Zdru´┐Żenie informatikov samospr´┐Żv Slovenska (ZISS), eSlovensko a ´┐Żnia miest Slovenska po´┐Żas 17. konferencie ZISS v Trstenej vyhl´┐Żsili v´┐Żsledky ´┐Żtvrt´┐Żho ro´┐Żn´┐Żka s´┐Ż´┐Ża´┐Że Najlep´┐Ż´┐Ż informatik samospr´┐Żv Slovenska za rok 2012. Absol´┐Żtnym v´┐Żazom sa stala Mariana Hurn´┐Ż z Pre´┐Żova.

Pozv´┐Żnka na konferenciu ZISS v Trstenej (21. ´┐Ż 22. febru´┐Żr 2013)

Ob´┐Żianske zdru´┐Żenie eSlovensko v spolupr´┐Żci s ´┐Żniou miest Slovenska a mestom Trsten´┐Ż si V´┐Żs dovo´┐Żuj´┐Ż pozva´┐Ż na 17. celoslovensk´┐Ż konferenciu Zdru´┐Żenia informatikov samospr´┐Żv Slovenska (ZISS), ktor´┐Ż sa uskuto´┐Żn´┐Ż v term´┐Żne 21. ´┐Ż 22. febru´┐Żra 2012 v Trstenej.

Konferencia ZISS v Bratislave (24. ´┐Ż 25. okt´┐Żber 2012)

V d´┐Żoch 24. ´┐Ż 25. okt´┐Żbra 2012 sa v Bratislave uskuto´┐Żnila 16. celoslovensk´┐Ż konferencia Zdru´┐Żenia informatikov samospr´┐Żv Slovenska (ZISS). Konferenciu zorganizovalo ob´┐Żianske zdru´┐Żenie eSlovensko v spolupr´┐Żci s ´┐Żniou miest Slovenska.

Pozv´┐Żnka na konferenciu ZISS v Bratislave (24. ´┐Ż 25. okt´┐Żber 2012)

Ob´┐Żianske zdru´┐Żenie eSlovensko v spolupr´┐Żci s ´┐Żniou miest Slovenska a kancel´┐Żriou ITAPA si V´┐Żs dovo´┐Żuj´┐Ż pozva´┐Ż na 16. celoslovensk´┐Ż konferenciu Zdru´┐Żenia informatikov samospr´┐Żv Slovenska, ktor´┐Ż sa uskuto´┐Żn´┐Ż v term´┐Żne 24. ´┐Ż 25. okt´┐Żbra 2012 v Bratislave.

POZV´┐ŻNKA NA MEDZIN´┐ŻRODN´┐Ż KONGRES ITAPA 2012 ´┐Ż ZAOSTREN´┐Ż NA V´┐ŻSLEDKY (24. ´┐Ż 25. okt´┐Żber 2012)

Medzin´┐Żrodn´┐Ż kongres ITAPA (Informa´┐Żn´┐Ż technol´┐Żgie a verejn´┐Ż spr´┐Żva) je od roku 2002 najv´┐Żznamnej´┐Ż´┐Żm, najzn´┐Żmej´┐Ż´┐Żm a najv´┐Ż´┐Ż´┐Żm IT podujat´┐Żm na Slovensku. Tento rok sa bude kona´┐Ż v d´┐Żoch 24. - 25. okt´┐Żbra v hoteli Crowne Plaza v Bratislave.

Konferencia ZISS v Trnave (24. ´┐Ż 25. m´┐Żj 2012)

V d´┐Żoch 24. ´┐Ż 25. m´┐Żja 2012 sa v Trnave uskuto´┐Żnila 15. konferencia Zdru´┐Żenia informatikov samospr´┐Żv Slovenska (ZISS) za ´┐Ż´┐Żasti viac ako 50-tich z´┐Żstupcov samospr´┐Żv. Konferenciu zorganizovalo ob´┐Żianske zdru´┐Żenie eSlovensko v spolupr´┐Żci s ´┐Żniou miest Slovenska a mestom Trnava.

Najlep´┐Ż´┐Ż informatik samospr´┐Żv Slovenska 2010/2011

Trnava, 24. m´┐Żj 2012 ´┐Ż Zdru´┐Żenie informatikov samospr´┐Żv Slovenska (ZISS), eSlovensko o.z. a ´┐Żnia miest Slovenska po´┐Żas 15. konferencie ZISS v Trnave vyhl´┐Żsili v´┐Żsledky tretieho ro´┐Żn´┐Żka s´┐Ż´┐Ża´┐Że Najlep´┐Ż´┐Ż informatik samospr´┐Żv Slovenska za obdobie 2010/2011. Absol´┐Żtnym v´┐Żazom sa stal Roman Gnida z Trstenej.

Pozv´┐Żnka na konferenciu ZISS v Trnave (24. ´┐Ż 25. m´┐Żj 2012)

Ob´┐Żianske zdru´┐Żenie eSlovensko v spolupr´┐Żci s ´┐Żniou miest Slovenska a mestom Trnava V´┐Żs poz´┐Żvaj´┐Ż na 15. celoslovensk´┐Ż konferenciu Zdru´┐Żenia informatikov a samospr´┐Żv Slovenska (ZISS), ktor´┐Ż sa uskuto´┐Żn´┐Ż v term´┐Żne 24. ´┐Ż 25. m´┐Żja 2012 v Trnave.
V r´┐Żmci programu bud´┐Ż prezentovan´┐Ż najnov´┐Żie trendy v informatiz´┐Żcii samospr´┐Żv ako i aktuality z Opera´┐Żn´┐Żho programu informatiz´┐Żcie spolo´┐Żnosti (OPIS). S´┐Ż´┐Żas´┐Żou konferencie bude sl´┐Żvnostn´┐Ż odovzd´┐Żvanie cien v s´┐Ż´┐Ża´┐Żi o Najlep´┐Żieho informatika samospr´┐Żv Slovenska ´┐Ż NISS za obdobie 2010/2011.

Konferencia ZISS v Pre´┐Żove (26.9. ´┐Ż 27.9.2011)

V d´┐Żoch 26.9. ´┐Ż 27.9.2011 v priestoroch Mestsk´┐Żho ´┐Żradu v Pre´┐Żove sa uskuto´┐Żnila 14. celoslovensk´┐Ż konferencia Zdru´┐Żenia informatikov samospr´┐Żv Slovenska (ZISS) za ´┐Ż´┐Żasti takmer 50 z´┐Żstupcov samospr´┐Żv z cel´┐Żho Slovenska. Konferenciu organizovalo OZ eSlovensko (p´┐Żsobiace v oblasti informatiz´┐Żcie spolo´┐Żnosti) v spolupr´┐Żci s ´┐Żniou miest Slovenska (´┐ŻMS) a mestom Pre´┐Żov

Konferencia ZISS vo Zvolene (12.-13. okt´┐Żbra 2010)

V d´┐Żoch 12.10. ´┐Ż 13.10.2010 sa uskutocnila 12. konferencia Zdru´┐Żenia informatikov samospr´┐Żv Slovenska (ZISS), ktor´┐Ż organizuje eSlovensko o. z. v spolupr´┐Żci s ´┐Żniou miest Slovenska a mestsk´┐Żm ´┐Żradom vo Zvolene. Na konferencii sa stretlo takmer 50 ´┐Żcastn´┐Żkov z cel´┐Żho Slovenska.

Najlep´┐Ż´┐Ż informatik samospr´┐Żv Slovenska 2009

Mojm´┐Żrovce, 16. marca ´┐Ż Zdru´┐Żenie informatikov samospr´┐Żv Slovenska (ZISS), eSlovensko o.z. a ´┐Żnia miest Slovenska po´┐Żas 11. konferencie ZISS v Mojm´┐Żrovciach vyhl´┐Żsilo v´┐Żsledky druh´┐Żho ro´┐Żn´┐Żka s´┐Ż´┐Ża´┐Że Najlep´┐Ż´┐Ż informatik samospr´┐Żv Slovenska za rok 2009. Absol´┐Żtnou v´┐Żazkou tohtoro´┐Żnej s´┐Ż´┐Ża´┐Że sa stala Mariana Hurn´┐Ż z Pre´┐Żova.

Pozv´┐Żnka na konferenciu ZISS v Mojm´┐Żrovciach (16. marca 2010)

Poz´┐Żvame V´┐Żs na 11. konferenciu Zdru´┐Żenia informatikov samospr´┐Żv Slovenska (ZISS), ktor´┐Ż organizuje eSlovensko o. z. (http://eSlovensko.sk/) v´┐Żspolupr´┐Żci s´┐Ż´┐Żniou miest Slovenska (http://unia-miest.eu/) d´┐Ża 16.3.2010. Jednod´┐Żov´┐Ż konferencia sa uskuto´┐Żn´┐Ż iba v utorok od 16:00 v´┐Żpriestoroch ka´┐Żtie´┐Ża v´┐ŻMojm´┐Żrovciach (http://www.mojmirovce.sk). V r´┐Żmci konferencie prebehne aj vyhodnotenie s´┐Ż´┐Ża´┐Że NISS. V tomto t´┐Ż´┐Żdni (15.3. ´┐Ż 18.3.2010) s´┐Ż napl´┐Żnovan´┐Ż aj prebiehaj´┐Żce ´┐Żkolenia informatikov. Posledn´┐Ż ´┐Żkolenia I. etapy by mali prebehn´┐Ż´┐Ż 21. - 25.06.2010.

Konferencia ZISS v Mojm´┐Żrovciach (15. - 16. september 2009)

D´┐Ża 15. a 16. septembra 2009 sa v Mojm´┐Żrovciach uskuto´┐Żnila jubilejn´┐Ż 10. konferencia Zdru´┐Żenia informatikov samospr´┐Żv Slovenska (ZISS). Organiz´┐Żtorom konferencie je eSlovensko o.z. (http://eSlovensko.sk) v spolupr´┐Żci s ´┐Żniou miest Slovenska (http://unia-miest.eu) a mestsk´┐Żm ´┐Żradom v ´┐Żali (http://www.sala.sk).

Konferencia ZISS v Mojm´┐Żrovciach (26. - 27. m´┐Żj 2009)

D´┐Ża 26. a´┐Ż27. m´┐Żja 2009 sa v´┐ŻMojm´┐Żrovciach uskuto´┐Żnila 9. konferencia Zdru´┐Żenia informatikov samospr´┐Żv Slovenska (ZISS). Organiz´┐Żtorom konferencie bolo eSlovensko o.z. (http://eSlovensko.sk) v´┐Żspolupr´┐Żci s´┐Ż´┐Żniou miest Slovenska (http://unia-miest.eu) a´┐ŻObecn´┐Żm ´┐Żradom v´┐ŻMojm´┐Żrovciach (http://www.mojmirovce.sk).

Konferencia ISSS 2009 v Hradci Kr´┐Żlov´┐Ż

Konferencia ´┐ŻInternet ve st´┐Żtn´┐Ż spr´┐Żv´┐Ż a samospr´┐Żv´┐Ż (ISSS), ktor´┐Ż sa kon´┐Ż ka´┐Żd´┐Ż rok v mesiaci apr´┐Żl v ´┐Żeskom Hradci Kr´┐Żlov´┐Ż je jednou z najv´┐Ż´┐Ż´┐Żch udalost´┐Ż svojho druhu v Eur´┐Żpe a je sprev´┐Żdzan´┐Ż medzin´┐Żrodn´┐Żmi konferenciami LORIS, V4DIS (Visegrad Group for Developing Information Society) a eID and Public Registers. Osobn´┐Ż z´┐Żtitu nad tohtoro´┐Żn´┐Żm 12. ro´┐Żn´┐Żkom konferencie ISSS, ktor´┐Ż sa konala v d´┐Żoch 6.-7.4. 2009, poskytli premi´┐Żr ´┐ŻR Mirek Topol´┐Żnek a ministr vn´┐Żtra ´┐ŻR Ivan Langer, V4DIS za´┐Żt´┐Żtil rovnako ako v posledn´┐Żch rokoch predseda Sen´┐Żtu Parlamentu ´┐ŻR P´┐Żemysl Sobotka.

Najlep´┐Ż´┐Ż informatik samospr´┐Żv Slovenska 2008

Prv´┐Ż ro´┐Żn´┐Żk s´┐Ż´┐Ża´┐Że sa hodnotil pod´┐Ża 9 krit´┐Żri´┐Ż, medzi ktor´┐Ż patrila akt´┐Żvna ´┐Ż´┐Żas´┐Ż informatika na pr´┐Żci stavovsk´┐Żho zdru´┐Żenia (ZISS), zapojenie sa samospr´┐Żvy do vzdel´┐Żvacieho projektu alebo v´┐Żsledky s´┐Ż´┐Ża´┐Że o najlep´┐Żiu internetov´┐Ż str´┐Żnku ZlatyErb.sk. Do s´┐Ż´┐Ża´┐Że sa zaradilo 145 informatikov (z toho 12 ´┐Żien) a okrem hlavnej celoslovenskej ceny z´┐Żskaj´┐Ż ocenenia aj najlep´┐Ż´┐Ż informatici v´┐Żetk´┐Żch 8 krajov Slovenska.

Konferencia ZISS v Liptovskom Hr´┐Żdku (5. - 6. febru´┐Żr 2009)

D´┐Ża 5. a 6. febru´┐Żra 2009 v priestoroch Gallery hotela Grand Castle v Liptovskom Hr´┐Żdku sa sl´┐Żvnostne vyhl´┐Żsili v´┐Żsledky s´┐Ż´┐Ża´┐Że Najlep´┐Ż´┐Ż informatik samospr´┐Żv Slovenska za rok 2008. Ocenenia si prevzali informatici po´┐Żas konferencie Zdru´┐Żenia informatikov samospr´┐Żv Slovenska (www.ziss.sk), ktorej organiz´┐Żtorom bola neziskov´┐Ż organiz´┐Żcia eSlovensko (www.eSlovensko.sk) v spolupr´┐Żci s ´┐Żniou miest Slovenska (www.unia-miest.eu) a Mestsk´┐Żm ´┐Żradom v Liptovskom Hr´┐Żdku.

Konferencia ZISS v Pezinku (25. - 26. september 2008)

D´┐Ża 25. a 26. septembra 2008 sa v Pezinku uskuto´┐Żnila 7. konferencia Zdru´┐Żenia informatikov samospr´┐Żv Slovenska (ZISS). Organiz´┐Żtorom konferencie bola neziskov´┐Ż organiz´┐Żcia eSlovensko (http://eSlovensko.sk) v spolupr´┐Żci s ´┐Żniou miest Slovenska (http://unia-miest.eu) a Mestsk´┐Żm ´┐Żradom v Pezinku (http://www.pezinok.sk).
vyhżadßvanie

ZaujÝmavÚ linky na prÝbuznÚ strßnky alebo naÜich partnerov:

ZamestnanosŁ a socißlna inkl˙zia
Eurˇpsky socißlny fond
Socißlna implementaŔnß agent˙ra
ę 2008 Zdru×enie informatikov samosprßv Slovenska